Посадова інструкція головного інженера, зразок

Посадова інструкція головного інженера

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність головного інженера Організації.1.2. Головний інженер призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника Організації.

1.3. Головний інженер підпорядковується безпосередньо керівнику Організації.

1.4. На посаду головного інженера призначається особа, що має вищу професійну (магістр, спеціаліст) та стаж роботи за фахом на керівних посадах у відповідній профілю Організації галузі господарства не менше 5 років.

1.5. Головний інженер повинен знати:

- законодавчі та інші нормативні правові акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність Організації, постанови федеральних, регіональних і місцевих органів державної влади і управління, що визначають пріоритетні напрямки розвитку економіки і відповідної галузі;

- організаційно-розпорядчі документи та нормативні матеріали інших органів, що стосуються діяльності Організації;

- профіль, спеціалізацію та особливості структури Організації;

- виробничі потужності Організації;

- технологію виробництва продукції Організації;

- порядок складання і узгодження планів виробничо-господарської діяльності Організації;

- ринкові методи господарювання та управління Організацією;

- порядок укладення та виконання господарських і фінансових договорів;

- науково-технічні досягнення у відповідній галузі виробництва і досвід передових Організацій;

- економіку і організацію виробництва, праці та управління;

- основи екологічного законодавства;

- основи трудового законодавства;

- правила і норми охорони праці.

2. Функціональні обов'язки

Примітка. Функціональні обов'язки головного інженера визначені на основі і в обсязі кваліфікаційної характеристики за посадою головного інженера і можуть бути доповнені, уточнені при підготовці посадової інструкції виходячи з конкретних обставин.

2.1. Визначає технічну політику і напрями технічного розвитку Організації в умовах ринкової економіки, шляхи реконструкції і технічного переозброєння діючого виробництва, рівень спеціалізації і диверсифікації виробництва на перспективу.

2.2. Забезпечує необхідний рівень технічної підготовки виробництва та його постійне зростання, підвищення ефективності виробництва і продуктивності праці, скорочення витрат (матеріальних, фінансових, трудових), раціональне використання виробничих ресурсів, високу якість і конкурентоспроможність виробленої продукції, робіт або послуг, відповідність виробів, що випускаються з діючими державними стандартами , технічним умовам і вимогам технічної естетики, а також їх надійність і довговічність.

2.3. Відповідно до затверджених бізнес-планами Організації на середньострокову і довгострокову перспективу керує розробкою заходів з реконструкції та модернізації Організації, запобігання шкідливому впливу виробництва на навколишнє середовище, дбайливого використання природних ресурсів, створення безпечних умов праці і високої культури виробництва.

2.4. Організовує розробку і реалізацію планів впровадження нової техніки і технології, проведення організаційно-технічних заходів, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

2.5. Забезпечує ефективність проектних рішень, своєчасну і якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування, досягнення високої якості продукції в процесі її розробки і виробництва.2.6. На основі сучасних досягнень науки і техніки, результатів патентних досліджень, а також передового досвіду з урахуванням кон'юнктури ринку організовує роботу з поліпшення асортименту і якості, вдосконалення та оновлення продукції, що випускається, виконуваних робіт (послуг), техніки і технології, створення принципово нових конкурентоспроможних видів продукції , з проектування і впровадження у виробництво засобів комплексної механізації і автоматизації технологічних процесів, контролю і випробувань високопродуктивного специа ізірованного обладнання, розроблення нормативів трудомісткості виробів і норм витрат матеріалів на їх виготовлення, послідовного здійснення режиму економії і скорочення витрат.

2.7. Здійснює контроль за дотриманням проектної, конструкторської та технологічної дисципліни, правил і норм з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки, вимог природоохоронних, санітарних органів, а також органів, що здійснюють технічний нагляд.

2.8. Забезпечує своєчасну підготовку технічної документації (креслень, специфікацій, технічних умов, технологічних карт).

2.9. Укладає з науково-дослідними, проектними (конструкторськими і технологічними) організаціями та вищими навчальними закладами договори на розробку нової техніки і технології виробництва, проектів реконструкції Організації, його підрозділів, оновлення і модернізації устаткування, комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, автоматизованих систем управління виробництвом, здійснює контроль їх розробки, організовує розгляд і впровадження проектів технічного переозброєння, разработ анних сторонніми організаціями, складання заявок на придбання обладнання на умовах лізингу.

2.10. Координує роботу з питань патентно-винахідницької діяльності, уніфікації, стандартизації та сертифікації продукції, атестації і раціоналізації робочих місць, метрологічного забезпечення, механіко-енергетичного обслуговування виробництва.

2.11. Вживає заходів щодо вдосконалення організації виробництва, праці та управління на основі впровадження новітніх технічних і телекомунікаційних засобів виконання інженерних та управлінських робіт.

2.12. Організовує проведення наукових досліджень і експериментів, випробувань нової техніки і технології, а також роботу в області науково-технічної інформації, раціоналізації і винахідництва, поширення передового виробничого досвіду.

2.13. Проводить роботу із захисту пріоритету впроваджених науково-технічних рішень, підготовці матеріалів на їх патентування, отримання ліцензій та прав на інтелектуальну власність.

2.14. Організовує навчання і підвищення кваліфікації робітників та інженерно-технічних працівників і забезпечує постійне вдосконалення підготовки персоналу.

2.15. Керує діяльністю технічних служб Організації, контролює результати їх роботи, стан трудової і виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах.

2.16. Є першим заступником директора Організації.

Головний інженер має право:

3.1. Знайомитися з проектами рішень керівника Організації, що стосуються діяльності очолюваного відділу.

3.2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.

3.3. Вносити на розгляд керівника Організації пропозиції щодо поліпшення діяльності очолюваного відділу.

3.4. Знайомитися з проектами рішень керівниками інших структурних підрозділів Організації.

3.5. Підписувати (візувати) документи в межах своєї компетенції.

3.6. Вносити керівництву Організації пропозиції щодо заохочення працівників, накладення стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

3.7. Вимагати від керівника Організації сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і прав.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Головний інженер несе відповідальність:

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством.

4.2. За правопорушення, скоєні в період здійснення своєї діяльності, - відповідно до чинного цивільним, адміністративним і кримінальним законодавством РФ.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - відповідно до чинного законодавства РФ.

4.4. За порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки, встановлених в Організації, - відповідно до чинного законодавства РФ.

5. РЕЖИМ РОБОТИ

5.1. Режим роботи головного інженера визначається відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленими в Організації.

5.2. У зв'язку з виробничою необхідністю головний інженер може виїжджати в службові відрядження (в т.ч. місцевого значення).

5.3. Для вирішення оперативних питань щодо забезпечення виробничої діяльності головного інженера може виділятися службовий автотранспорт.

5.4. Відповідно до _______________ роботодавець проводить оцінку ефективності діяльності головного інженера. Комплекс заходів по оцінці ефективності затверджений ___________________ і включає в себе:Схожі статті